Termőföld

Termőföld vásárlás 2014.05.01-től

2014. május 1-től szigorodtak a földtulajdonszerzés szabályai.

A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény több lépcsőben lépett hatályba.

Az új törvény szerint a földtulajdon és a földhasználat szerzése engedélyköteles: a mezőgazdasági igazgatási szerv – a helyi földbizottság állásfoglalásának beszerzését követően – dönt a szerződés jóváhagyásáról. Az engedélyező hatóság döntésével szemben jogorvoslatként a határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Az új szabályozás értelmében csak biztonsági papíron nyújtható be a szerződés a földhivatalhoz, melyet előzetesen a hatóság jóváhagyott. A hatósági jóváhagyás és az illetékes jegyző általi közzététel együttesen az eddigi tapasztalatok alapján kb. 4 hónapot vesz igénybe.

Nem kell hatósági engedély a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához, és a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához.

Az elővásárlási jogosult a tulajdonos által kapott vételi ajánlat közlésétől számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adásvételi szerződésre elfogadó jognyilatkozatot. Aszerzési korlátozásba, vagy tilalomba ütköző szerződés semmis.

2014. május 1-től az a belföldi természetes személy és tagállami állampolgár, aki nem minősülföldművesnek, – az eddigi 300 hektárhoz képest – már csak maximum egy hektárnyi földet vásárolhat meg.

Földművesnek az minősül, aki a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve Magyarországon saját nevében és saját kockázatára folyamatosan mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy aki legalább 25 %-ban a tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.)

Termőföldet nem szerezhet nem tagállami állampolgár illetve jogi személy. Ez alól kivétel az egyház, a jelzálog-hitelintézet és a települési önkormányzat meghatározott feltételekkel.

A tulajdonszerzőnek a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződésben, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, valamint vállalnia kell, hogy a földet a tulajdonszerzés időpontjától számított 5 évig más célra nem hasznosítja. Ha a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés tárgyát képező föld harmadik személy használatában van, a szerző félnek a fenti kötelezettségeken kívül arra is kötelezettséget kell vállalnia, hogy a fennálló földhasználati jogviszony időtartamát nem hosszabbítja meg.

2014 május 1-jétől is a földművesnek minősülő földszerző tulajdonában legfeljebb 300 hektár nagyságú föld lehet. Az új törvény bevezeti a birtokmaximumot is, amely szerint legfeljebb 1200 hektár mértékű föld lehet a földhasználatra jogosult használatában. (Az állattartó telep üzemeltetőjének és a szántóföldi és kertészeti növényfajok vetőmagjának előállítója esetében a birtokmaximum 1800hektár.)

Termőföld eladása esetére a törvény rögzíti az elővásárlásra jogosultak kötelező sorrendjét, amelyben helyet kap többek között az állam, a helyben lakó és a helyben lakó szomszéd is.

Az új szabályozás alapján nem lehet termőföldre haszonélvezeti jogot szerződéssel alapítanikivéve, ha a szerződés közeli hozzátartozó javára alapít haszonélvezeti jogot, de ennek időtartama is maximum 20 év lehet.